Vyhláška 532 z 8. júla 2002

Február 3, 2013 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Vladimír Valent

532_2002 FrontVyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. (stav k 8. 11. 2007)

Polícia vyšetruje čierne stavby, zatiaľ je jeden obvinený

September 20, 2012 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: TASR

Policia Front Za stavbu bez stavebného povolenia, na ujmu majiteľa pozemku alebo poškodenie práv viacerých ľudí, hrozí už viac ako rok až dvojročné väzenie. Od septembra 2011 navyše platí, že ten, kto takto porušil zákon dva razy v priebehu 24 mesiacov, môže si odsedieť až päť rokov. Polícia už dostala desiatky podnetov, výsledkom je zatiaľ jeden obvinený.

Medializácia čiernych stavieb a vyššie poplatky zlepšujú disciplínu stavebníkov

September 12, 2012 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: TASR

Front Medializácia niektorých závažných prípadov porušenia stavebného zákona, ale aj pripravované zvyšovanie správnych poplatkov zlepšili v uplynulom období v mestách na strednom Slovensku disciplinovanosť občanov pri nahlasovaní nových či legalizovaní starších stavieb. Zástupcovia samospráv, ktoré oslovila TASR, hovoria väčšinou o znižovaní počtu zistených čiernych stavieb.

Najväčšia čierna stavba je stále na súde

September 11, 2012 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: TASR

Policia Front Prípadom údajne najväčšej čiernej stavby na Slovensku, ktorým je zámoček pri obci Reca v okrese Senec, sa stále zaoberá Okresný súd v Pezinku. Žaloba, ktorou sa Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) domáhajú dosiahnuť navrátenie ich pozemku do pôvodného stavu, je súde od januára minulého roka.

Príčiny stavebných úrazov v stavebníctve

Júl 9, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

PracovneUrazy Front Z dvadsiatich sledovaných odvetví sa práve stavebníctvo nachádza medzi prvými štyrmi odvetviami s najväčším počtom pracovných úrazov. Vyplýva to z výsledkov štatistických analýz (podľa ŠKEČ – štatistickej klasifikácie ekonomických činností), spracovávaných Národným inšpektorátom práce so sídlom v Košiciach, ktoré dávajú možnosť prijímať určité závery. Predovšetkým však potvrdzujú, že stavebníctvo patrí medzi najrizikovejšie odvetvia v Európe. Pri pohľade na celkové zhodnotenie štatistických výsledkov však vidieť aj postupný pokles pracovných úrazov, ktorý zaznamenávame nielen u nás ale aj v zahraničí, čoho dôvodom je, že oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa postupne začala presadzovať do pracovného procesu ako ucelený systém.

Vyhláška 663 z 3. decembra 2004

Október 6, 2010 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Vladimír Valent

Vyhlaska663 FrontVyhláška ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 3. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Máj 19, 2010 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Patrik Gábor

front Stavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou. Obsah a rozsah projektu rieši § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 zákona).

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Máj 12, 2010 - rubrika: LITERATÚRA - autor: Patrik Gábor

front Dokumentácia pre územné rozhodnutie slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s cieľom získať rozhodnutie o umiestnení stavby i ako základný podklad na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Základný obsah dokumentácie upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia (MŽP) č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný zákon

Február 26, 2010 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Vladimír Valent

front Zákon číslo 50/1976 Zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V znení zákonov č. 139/1982 Zb. 103/1990 Zb. 262/1992 Zb. 136/1995 Z.z. 199/1995 Z.z. 286/1996 Z.z. 229/1997 Z.z. 175/1999 Z.z. 237/2000 Z.z. Zmena: 237/2000 Z.z.