Vyhláška 532 z 8. júla 2002

Február 3, 2013 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Vladimír Valent

532_2002 FrontVyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. (stav k 8. 11. 2007)

Vyhláška 663 z 3. decembra 2004

Október 6, 2010 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Vladimír Valent

Vyhlaska663 FrontVyhláška ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 3. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Máj 19, 2010 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Patrik Gábor

front Stavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou. Obsah a rozsah projektu rieši § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 zákona).

Stavebný zákon

Február 26, 2010 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Vladimír Valent

front Zákon číslo 50/1976 Zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V znení zákonov č. 139/1982 Zb. 103/1990 Zb. 262/1992 Zb. 136/1995 Z.z. 199/1995 Z.z. 286/1996 Z.z. 229/1997 Z.z. 175/1999 Z.z. 237/2000 Z.z. Zmena: 237/2000 Z.z.