Medzinárodné konferenčné centrum v Číne

Október 11, 2013 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Zaujímavé stavby - autor: EuroStav

MedzinarodneKulturneStrediskoCina-FrontV severovýchodnej Číne, na juhu provincie Liao-ning, v prístavnom meste Dalian vyrástlo moderné konferenčné centrum, ktoré v sebe skrýva divadlo, operu aj výstavné priestory. Autormi tohto impozantného architektonického diela sú rakúski architekti známej kancelárie Coop Himmelb(l)au, držitelia mnohých významných medzinárodných ocenení. Ich hlavnou myšlienkou je vytvárať architektúru nielen zaujímavej vonkajšej hmoty ale aj vnútornej skladby. V takomto duchu navrhli a zrealizovali aj toto centrum, ktoré je zároveň príkladom udržateľnej architektúry.

Prístavné mesto Dalian je obklopené vodami Žltého mora na východe a morom Bohai na západe a na juhu. Toto čínske mesto dnes slúži ako významný medziná rodný prístav, priemyselné, obchodné a turistické centrum. Keďže mesto pre chádza vlnou transformácie vypísalo pred tromi rokmi súťaž na Medzinárodné konferenčné centrum (Dalian Internatio nal Conference Center). Víťazom súťaže sa stala v roku 2008 rakúska architekto nická kancelária Coop Himmelb(l)au pod vedením architekta Wolfa D. Prix. Úlohou tohto centra bolo vytvoriť výrazný orientačný bod na rozšírení hlavnej mest skej osi. Stavba centra sa začala reali zovať o rok neskôr v spolupráci so stavi teľmi, profesionálmi v ohýbaní masívne ho oceľového vonkajšieho plášťa.

medzinarodnekulturnestrediskocina-01

Architektonické riešenie

Budova centra má 8 poschodí, výšku 60 metrov, dĺžku 220 a šírku 200 metrov. Predstavuje mohutnú skrútenú hmotu v niektorých miestach prerušenú otvor mi pripomínajúcimi žalúzie alebo žiabre ryby. V otvoroch sú veľké zasklenia, cez ktoré sa dostáva denné svetlo do interié rov budovy. Jadro centra tvorí divadlo a koncertná sála s kapacitou 1 800 divá kov. Tesne za nimi sa nachádza veľká konferenčná miestnosť pre 2 500 dele gátov, ktorá sa podľa potreby môže roz deliť na menšiu slávnostnú sieň, výstav nú galériu alebo menšiu koncertnú sálu. Ďalších 6 menších konferenčných miest ností, s kapacitou od 300 do 600 ľudí, je rozmiestnených okolo jadra budovy (po obvode budovy) a vytlačených konzolo vito von oproti prirodzenej línii obvodo vých stien. Aj niektoré z týchto miestnos tí je možné rozdeliť na menšie.

Jednotlivé miestnosti a centrálna ob lasť sa plynulo pripájajú na verejný fo yer, ktorý sa vinie budovou. Keďže auto ri museli brať do úvahy obrovské množ stvo ľudí cirkulujúcich naraz vo vnútri budovy, vytvorili interiér ako „hybridné mesto“, v ktorom sa dá jednoducho a ľahko zorientovať. Väčšina konferenč ných miestností a spoločných priesto rov je osvetlená zhora denným svetlo. Hlavný vstup do budovy centra je od mora. Do podzemnej garáže, ktorá je určená pre návštevníkov centra a záso bovanie, sa vchádza z juhozápadnej strany pozemku.

medzinarodnekulturnestrediskocina-02

Technické a konštrukčné riešenie

Technický klimatický a environmentál ny koncept centra je založený na súhre technológií a konštrukcií. Budova využíva veternú energiu, solárne panely integro vané do tvaru budovy, morskú vodu a denné svetlo šikovným spôsobom, aby sa vyprodukovalo viac energie ako sa spotrebuje. Vo vnútorných priestoroch je potrebné dostatočné množstvo vzduchu, aby bolo možné udržať v nich tepelnú a akustickú pohody. Preto je v budove nielen klimatizácia ale aj možnosť prirod zeného vetrania. Využitie morskej vody v spojitosti s tepelnými čerpadlami za bezpečuje chladenie v lete a kúrenie v zime. Átrium je koncipované na solárny ohrev, z časti je prirodzene vetrané a z časti klimatizované. Keďže sa v maxi málnej možnej miere využíva prirodzené denné osvetlenie miestností, čo vyvoláva pozitívny psychologický efekt, umelé osvetlenie je ako doplňujúci prvok a tým je aj spotreba energie minimálna.

Štrukturálny koncept budovy je založe ný na sendvičovej konštrukcii zloženej z dvoch prvkov. Sú to oceľové priestorové rámy s hĺbkou v rozmedzí od 5 do 8 m. Celá konštrukcia je vyvýšená 7 metrov nad úrovňou terénu a je podopretá 14 oce ľobetónovými jadrami. Konštrukcia fasády spája dve vrstvy, základňu a strechu, a tak vytvára nosnú škrupinovú konštrukcie.

Aplikácia nových konštrukčných a simulačných techník, znalosti miest nych staviteľov lodí pre zakrivenie masív nej oceľovej dosky a spotreba viac ako 40 000 ton ocele, umožnili zrealizovať roz pätie nad 85 metrov a konzolu viac ako 40 metrovú. Pripravila Martina Horváthová Foto: Duccio Malagamba, Coop Himmelb(l)au.

medzinarodnekulturnestrediskocina-03

O stavbe
 • Lokalita: Dalian, Čína
 • Klient: Dalian Municipal People’s Government, P.R. China
 • Architektonické riešenie: Coop Himmelb(l)au
 • Hlavný architekt: Wolf D. Prix
 • Generálny dodávateľ: China Construction Eight Engineering Division
 • Partneri projektu: Paul Kath (do roku 2010), Wolfgang Reicht
 • Spolupráca: DADRI Dalian Institute of Architecture, Design and Research Co. LTD, UD Studio, J&A Interior Design
 • Pozemné staviteľstvo: B+G Ingenieure, Bollinger Grohmann, Schneider ZT-GmbH, DADRI Dalian Institute of Architecture Design and Research Co. LTD
 • Fasády: Meinhardt Facade Technology Ltd.
 • Fotovoltika: Baumgartner GmbH
 • Lehota výstavby: 2008 – 2011
Autor článku
 • Pripravila Martina Horváthová
 • Foto: Duccio Malagamba, Coop Himmelb(l)au

medzinarodnekulturnestrediskocina-05

medzinarodnekulturnestrediskocina-04

One thought on “Medzinárodné konferenčné centrum v Číne

 1. Well there wasn’t much to have a look at, it’s just a little curve shaped thing.
  She’s basically utilizing it for her very own personally reasons and, you already know, too bad.
  Pussy strap ons What’s more, the deep perspective and watches flesh light in pussy full Dali’s otherwise empty landscapes implies that time is usually on the method to
  disappearing.

  You could all have your laundry cleaned, pressed and bagged up to suit your needs, for only a couple of dollars.
  Your perineal muscles (PM) take control of your ejaculatory reflex so
  if you are able to master during sex, then you definately’ll be capable of
  last as long when you want.

Add Comment RegisterZanechaj komentár

_________________________

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


(vyžadované)

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>