Vzdialenosti podzemných inžinierskych sietí v súbehu

December 13, 2011 - rubrika: Inžinierske siete, Inžinierské siete, KONŠTRUKCIE, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

frontTabuľka najmenších dovolených vzdialeností medzi jednotlivými inžinierskymi sieťami podľa STN 73 60 05. Tabuľka určuje vzdialenosť inžinierskych sietí v súbehu. jedná sa o kolmú vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými inžinierskymi sieťami. Všetky hodnoty sú uvedené v metroch.

 

 


 

Druh vedenia

Silové vedenia

Slaboprúd. Vedenia

1 kV

10 kV

35 kV

110 kV

Silové
 vedenia

1 kV

0,05

0,15

0,20

0,20

0,33 0,14

10 kV

0,15

0,15

0,20

0,20

0,83 0,34

35 kV

0,20

0,20

0,20

0,20

0,83 0,34

110 kV

0,20

0,20

0,20

0,506

0,87-8

Slaboprúdové
vedenia

0,33
0,1
4

0,83
0,3
4

0,83
0,3
4

0,87-8

-10

Plynové
vedenia

do 0,005 Mpa

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

do 0,3 Mpa

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

Vodovodné vedenia

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Tepelné vedenia

0,30

0,70

1,00

2,006

0,8011

Káblové vedenia

0,10

0,30

0,30

0,50

0,30

Kanalizačné vedenia

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

Kolektor

-5

-5

-5

-5

0,30

Druh vedenia

Plynovody

Vodovod.
vedenia

Tepelné vedenia

Káblové vedenia

Kanal.
 vedenia

Kolektor

do
0,005
 MPa

do
0,3
MPa

Silové
 vedenia

1 kV

0,40

0,60

0,40

0,30

0,10

0,50

-5

10 kV

0,40

0,60

0,40

0,70

0,30

0,50

-5

35 kV

0,40

0,60

0,40

1,00

0,30

0,50

-5

110 kV

0,40

0,609

0,4

2,006

0,50

1,00

-5

Slaboprúdové
vedenia

0,40

0,40

0,40

0,8011

0,30

0,50

0,30

Plynové
vedenia

do 0,005 Mpa

0,40

0,40

0,5012

0,50

0,40

1,0012

0,40

do 0,3 Mpa

0,40

0,40

0,40

0,50

1,00

1,00

1,00

Vodovodné vedenia

0,5012

0,50

0,60

1,0013

0,60

0,60

0,60

Tepelné vedenia

0,50

0,50

1,0013

 

0,30

0,30

0,30

Káblové vedenia

0,40

1,00

0,60

0,30

 

0,30

0,30

Kanalizačné vedenia

1,0012

1,00

0,60

0,30

0,30

 

0,304

Kolektor

0,40

1,00

0,60

0,30

0,30

0,304

 

 

 1. Vzdialenosti sa merajú medzi vonkajšími povrchmi káblov, potrubí a ochranných konštrukcií.
 2. Vysokotlaké plynovody: dovolená len vysokotlaká prípojka do regulačnej stanice. Najmenšia dovolená vodorovná vzdialenosť pri súbehu s podzemnými vedeniami podľa STN 38 6410, tab. 5, sa v položkách 2,3,4 a 7 skracuje na polovičku.
 3. Nechránené.
 4. V kanále alebo betónových chráničkách. podľa ustanovení STN 33 3300 zmena 03/1992.
 5. Až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie.
 6. Vzdialenosť musí byť po dohode s výrobcom káblu kontrolovaná výpočtom.
 7. Oznamovací kábel v betónovej chráničke zaliatej asfaltom, dĺžka presahu chráničky 1,50 m na každej strane od miesta ukončenia súbehu. Keď je vzdialenosť oboch súbežných káblov väčšia než 1,50 m, ochranné opatrenie odpadá.
 8. Interferenčné vplyvy káblov 110 kV sa oznamovacie káble slaboprúdu musia byť kontrolované výpočtom podľa normy STN.
 9. Antikorózne opatrenie je nutné predjednať so správcom plynovodu individuálne.
 10. Spojovacie káble sa ukladajú navzájom voľne vedľa seba. Spojovacie káble a káble DR sa kladú navzájom vo vzdialenosti 70 mm.
 11. Platí pre súbeh tepelne nechránených káblov a vodných tepelných vedení. Pri tepelne chránených kábloch je možné znížiť na 0,30 m. Dlhé súbehy je nutné kontrolovať výpočtom. Pre súbeh parných tepelných vedení s tepelne nechránenými káblami platí vzdialenosť 2,00 m a pri súbehu tepelne chránenom, v súbehu dĺžky do 200 m je možné znížiť odstup na 0,80 m.
 12. Pri súbehu oboch vedení je možné vzdialenosť znížiť po dohode so správcom vedenia na 0,40 m.
 13. Po prešetrení teplotných pomerov je možné vzdialenosť znížiť na 0,60 m.
 14. Ak nie sú kanalizačné stoky pod dnom kolektoru.

 

Bibliografické zdroje:

1. Norma STN 73 6005 (ČSN 73 6005)

 

Add Comment RegisterZanechaj komentár

_________________________

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


(vyžadované)

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>