Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Máj 12, 2010 - rubrika: LITERATÚRA - autor: Patrik Gábor

front Dokumentácia pre územné rozhodnutie slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s cieľom získať rozhodnutie o umiestnení stavby i ako základný podklad na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Základný obsah dokumentácie upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia (MŽP) č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. (k § 35 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktorý navrhovateľ podáva na stavebný úrad obsahuje

 

1.Textovú časť s údajmi 

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho ďalšieho využiti

c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,

d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,

e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a na navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,

f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

 

V návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby a stavby s veľkým počtom účastníkov konania, sa uvedie opis prebiehajúcich hraníc územia a údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa neuvádzajú

 

2. Prílohy návrhu na vydanie územného rozhodnutia

 

a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy vrátane parcelných čísiel so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) k okoliu, situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach,

b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou, v prípade jednoduchých a drobných stavieb alebo ich zmien postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

d) záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané podľa zák. č. 24/2006 Z.z.

e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

 

3. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie

 

Podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby sa k návrhu prikladá v dvoch vyhotoveniach dokumentácia, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä

 

a) Údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,

b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hranice pozemkov, susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1:5000), ak sa navrhuje umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania postačujú podklady uvedené v bode 2 písm. a),

c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,

d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky,

e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odovzdávanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenie technického vybavenia územia,

f) údaje o prevádzke alebo výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení, údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov, (vyhl. Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi (okrem komunálnych odpadov),

g) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, verejné zdravie a požiarnu ochranu, vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma,

h) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,

i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,

j) údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,

k) úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenané,

l) rozsah a usporiadanie staveniska.

 

Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia  sa pripojí súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.

 

Podrobnejšie členenie dokumentácie:

A. Sprievodná správa

 

 

1. Identifikačné údaje stavby a investora
2. Základné údaje o stavbe

- stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít,

- údaje o prevádzke alebo výrobe,

- charakteristika územia, dotknutých ochranných pásiem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolácie, výrub narastenej zelene (záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov),

- vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov,

- odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany.

3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie
4. Podmieňujúce predpoklady

- preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie,

- súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie,

- pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možnosti,

- vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy,

- zabezpečenie energií a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia,

- počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre.

 

B. Výkresy

 

1. Situačný výkres na podklade katastrálnej mapy

S vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, pokiaľ prichádza do úvahy (prehľadná situácia oblasti).

2. Situácia stavby v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje

- vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane napojenia na rozvodné siete kanalizáciou, pripojenie na komunikačnú sieť,

- zákres existujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, prípadne iných zariadení,

-  vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne porastov určených na výrub,

- vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolácií.

Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke 1:500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1:2000 alebo 1:5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy stavby v mierke 1:10000 až 1:50000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.

3. Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.

 

C. Doklady

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie podľa § 140a a § 140b stavebného zákona.

 

-

Add Comment RegisterZanechaj komentár

_________________________

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


(vyžadované)

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>